مقالات

عارف ربیعیان از افزایش تراز کنکور می گوید

عارف ربیعیان از افزایش تراز کنکور می گوید این روز ها دغدغه فکری بسیاری از داوطلبان کنکوری این است که چگونه تراز خود را افزایش دهیم؟ چرا در آزمون هایمان هیچ افزایش ترازی نمی بینیم؟ چرا تراز آزمون های آزمایشی مان روی 5000 قفل شده است؟ چگونه تراز 7000 بیاوریم؟ …

تماس با خط 1
تماس با خط 2