درس آسان است

کنکور آسان است

ویژه سال دهم

425634415_151965

 

لیست محصولات ویژه سال دهم (بروزرسانی ۲۳ آبان ۱۳۹۶)

نام محصول

نام مدرس

قیمت (به هزارتومان)

فیزیک

فصل اول "فیزیک و اندازه گیری" آموزشی

مهندس امیر مسعودی

۴۰

فصل دوم "کار،انرژی و توان" آموزشی

مهندس امیر مسعودی

۷۰

فصل سوم "ویژگی‌های فیزیکی مواد" آموزشی

مهندس امیر مسعودی

۸۰

فصل چهارم "دما،گرما و قانون گازها" آموزشی

مهندس امیر مسعودی

۷۰

روش‌های تست‌زنی فصل اول"اندازه گیری و چگالی"

مهندس امیر مسعودی

۶۰

روش‌های تست‌زنی فصل دوم "کار انرژی و توان" مهندس امیر مسعودی ۶۰

روش‌های تست‌زنی فصل سوم "ویژگی‌های فیزیکی مواد"

مهندس امیر مسعودی

۷۵

روش‌های تست‌زنی فصل چهارم"دما گرما و قانون گازها"

مهندس امیر مسعودی

۷۵

ترمودینامیک ویژه رشته ریاضی آموزشی شاهانی ۶۰

ریاضی

فصل اول "مجموعه،الگو و دنباله"

مهندس امیر مسعودی

۱۰۰

فصل هفتم آمار و احتمال

مهندس امیر مسعودی

۶۰

روش‌های تست‌زنی فصل اول"مجموعه"

مهندس امیر مسعودی

۶۰

روش‌های تست‌زنی فصل اول "الگو و دنباله"

مهندس امیر مسعودی

۶۰

روش‌های تست‌زنی فصل چهارم معادلات و سهمی مهندس امیر مسعودی ۷۰
روش‌های تست‌زنی فصل چهارم نامعادلات  مهندس امیر مسعودی ۴۵
روش‌های تست‌زنی فصل پنجم تابع مهندس امیر مسعودی ۵۰

روش‌های تست‌زنی فصل ششم شمارش بدون شمردن(ترکیبیات)

مهندس امیر مسعودی

۴۵

روش‌های تست‌زنی فصل هفتم "آمار و احتمال"

مهندس امیر مسعودی

۴۵

فصل پنجم خلاقیت در تابع مهندس امیر مسعودی ۴۵
فصل ششم خلاقیت در شمارش بدون شمردن(ترکیبیات) مهندس امیر مسعودی ۳۰
فصل هفتم خلاقیت در آمار و احتمال مهندس امیر مسعودی ۳۰

شیمی

فصل اول "کیهان،زادگاه الفبای هستی" آموزشی

دکتر اکبری

۹۰

فصل دوم "ردپای گازها در زندگی" آموزشی

دکتر اکبری

۱۵۰

فصل اول "کیهان،زادگاه الفبای هستی" آموزشی

مهندس مهرپور

۹۰

فصل دوم "ردپای گازها در زندگی" آموزشی

مهندس مهرپور

۱۰۰

فصل سوم "آب آهنگ زندگی" آموزشی

مهندس مهرپور

۱۰۰

روش‌های تست‌زنی فصل اول "کیهان،زادگاه الفبای هستی"

مهندس مهرپور

۴۵

روش‌های تست‌زنی فصل دوم "ردپای گازها در زندگی"

مهندس مهرپور

۴۵

روش‌های تست‌زنی فصل سوم "آب آهنگ زندگی"

مهندس مهرپور

۴۵

جمع بندی شیمی دهم مهندس مهرپور ۷۵

زیست

زیست فصل اول و دوم آموزشی

دکتر شیخی

۴۵

زیست فصل سوم تا هفتم آموزشی

دکتر شیخی

۱۰۰

روش‌های ‌تست‌زنی زیست کامل

دکتر شیخی

۱۰۰

ادبیات

ادبیات کامل آموزشی

دکتر آبان

۱۸۰

جمعبندی ادبیات کامل دکتر آبان ۶۰

نگارش۱ آموزشی

دکتر آبان

۷۵

عربی

عربی فصل ۱،۲،۳،۴ آموزشی

استاد احمدی و آبان

۱۰۵

عربی فصل ۵،۶،۷،۸ آموزشی

استاد احمدی و آبان

۱۰۵

کتاب آسان آموز واژگان عربی دهم

استاد احمدی

۴۰

کتاب ترجمه دروس و پاسخ تمرین‌های عربی دهم

استاد احمدی

۴۰

زبان

زبان درس اول آموزشی

دکتر محبوبی

۷۵

زبان درس دوم آموزشی

دکتر محبوبی

۷۵

زبان درس سوم و چهارم آموزشی

دکتر محبوبی

۱۵۰

روش تست زنی کلوز تست محبوبی ۴۵
روش تست زنی ریدینگ محبوبی ۴۵

دینی

دینی کامل آموزشی

استاد احمدی

۲۲۰

روش‌های ‌تست‌زنی دینی کامل استاد احمدی ۱۱۰
 

 

شماره تماس جهت تهیه محصولات با تخفیفات و هدایای ویژه

09128479066

تماس