درس آسان است

کنکور آسان است

عربی

نمونه تصویر مجموعه ها

IMG 0102 عربی کنکور

لیست محصولات عربی ( بروزرسانی ۱۱ آبان ۱۳۹۶)

نام محصول

نام استاد

قیمت (به هزار تومان)

عربی سال اول

داوطلب

۶۰

عربی سال دوم

داوطلب

۱۰۰

عربی سال سوم

ساداتی

۱۲۰

روشهای تستزنی ترجمه و تعریب

استاد احمدی

۶۰

عربی برتر

استاد احمدی

۳۰

عربی صددرصد

استاد احمدی

۳۰

متمم عربی برتر

استاد احمدی

۱۳۵

مبحث مفعول فیه

استاد احمدی

۴۰

مبحث مفعول مطلق

استاد احمدی

۴۰

مبحث حال

استاد احمدی

۴۰

مبحث تمییز

استاد احمدی

۴۰

مبحث منادا

استاد احمدی

۴۰

مبحث مستثنی

استاد احمدی

۴۰

آسان آموز واژگان عربی بهمراه کتاب

استاد احمدی

۹۰

کتاب آسان آموز درک مطلب

استاد احمدی

۳۰

 

 

شماره تماس جهت تهیه محصولات با تخفیفات و هدایای ویژه

09128479066

تماس