درس آسان است

کنکور آسان است

شیمی

نمونه تصویر محصولات

 

لیست محصولات شیمی ( بروزرسانی ۲۳ آبان ۱۳۹۶)

نام محصول

نام استاد

قیمت (به هزار تومان)

تعداد DVD

جزوه

ساختار اتم

محمود اکبری

۶۰

۶

ندارد

خواص تناوبی عنصرها

محمود اکبری

۷۰

۷

ندارد

ترکیبات یونی

محمود اکبری

۶۰

۶

ندارد

ترکیبات کووالانسی

محمود اکبری

۱۳۵

۹

ندارد

شیمی آلی

محمود اکبری

۹۰

۶

ندارد

روش تست‌زنی ساختار اتم

محمود اکبری

۳۰

۲

ندارد

روش تست زنی خواص تناوبی عناصر محمود اکبری ۳۰ ۲ ندارد
روش تست زنی ترکیبات کوالانسی محمود اکبری ۳۰ ۲ ندارد
روش تست زنی شیمی آلی محمود اکبری ۳۰ ۲ ندارد

روش تست‌زنی شیمی دوم فصول ۱تا۴

محمود اکبری

۱۱۰

۱۰

دارد

جمعبندی شیمی دوم

محمود اکبری

۷۵

۵

ندارد

استوکیومتری

محمود اکبری

۶۰

۶

ندارد

ترمودینامیک

محمود اکبری

۶۰

۶

ندارد

محلولها

محمود اکبری

۶۰

۶

ندارد

روش تست‌زنی استوکیومتری

محمود اکبری

۴۵

۳

ندارد

روش تست‌زنی ترمودینامیک

محمود اکبری

۴۵

۳

ندارد

روش تستزنی محلولها

محمود اکبری

۴۵

۳

ندارد

جمعبندی شیمی سوم

محمود اکبری

۴۵

۳

ندارد

سنتیک

محمود اکبری

۶۰

۴

ندارد

تعادل شیمیایی

محمود اکبری

۶۰

۴

ندارد

اسید و باز

محمود اکبری

۷۵

۵

ندارد

الکتروشیمی

محمود اکبری

۷۵

۵

ندارد

روش‌تست‌زنی سنتیک

محمود اکبری

۴۵

۳

ندارد

روش‌تست‌زنی تعادل شیمیایی

محمود اکبری

۴۵

۳

ندارد

روش‌تست‌زنی اسیدوباز

محمود اکبری

۴۵

۳

ندارد

روش‌تست‌زنی الکتروشیمی

محمود اکبری

۴۵

۳

ندارد

ساختار اتم

مهندس مهرپور

۱۲۰

۸

دارد

خواص تناوبی عنصرها

مهندس مهرپور

۱۲۰

۸

دارد

ترکیبات یونی

مهندس مهرپور

۱۲۰

۸

دارد

پیوند کووالانسی

مهندس مهرپور

۱۲۰

۸

دارد

شیمی آلی جامع

مهندس مهرپور

۱۰۰

۵

ندارد

روش تستزنی ساختار اتم

مهندس مهرپور

۴۰

۲

ندارد

روش تستزنی خواص تناوبی عنصرها

مهندس مهرپور

۴۰

۲

ندارد

روش تستزنی ترکیبات یونی

مهندس مهرپور

۶۰

۳

ندارد

روش تستزنی پیوند کوالانسی

مهندس مهرپور

۶۰

۳

ندارد

روش تست‌زنی شیمی آلی

مهندس مهرپور

۴۰

۲

ندارد

استوکیومتری جامع مهندس مهرپور ۶۰ ۴ ندارد

ترمودینامیک جامع

مهندس مهرپور

۷۰

۷

دارد

محلولهای جامع

مهندس مهرپور

۷۰

۶

ندارد

روشهای تست‌زنی استوکیومتری

مهندس مهرپور

۴۵

۳

ندارد

روشهای تست‌زنی ترمودینامیک

مهندس مهرپور

۴۵

۲

ندارد

روشهای تست‌زنی محلول ها

مهندس مهرپور

۶۰

۴

ندارد

سنتیک جامع

مهندس مهرپور

۷۵

۵

دارد

روش تست‌زنی سنتیک

مهندس مهرپور

۶۰

۳

ندارد

خلاقیت در شیمی(جدید)(اجرا فقط در کامپیوتر)

مهندس مهرپور

۷۰

۱

ندارد

جمع‌بندی دوم و سوم

ربیعیان

۱۲۰

۹

ندارد

جمع‌بندی چهارم  ربیعیان ۸۰ ۶۰ ندارد

فصل ۱ تا ۴ شیمی دوم

ربیعیان

۱۵۰

۱۲

ندارد

ترمودینامیک سوم

ربیعیان

۶۰

۴

ندارد

سنتیک چهارم

ربیعیان

۴۵

۳

ندارد

تعادل شیمیایی چهارم

ربیعیان

۶۰

۴

ندارد

 

 

 

شماره تماس جهت تهیه محصولات با تخفیفات و هدایای ویژه

09128479066

تماس