درس آسان است

کنکور آسان است

ریاضی

نمونه تصویر محصولات

moshtagh 3

لیست محصولات ( بروزرسانی ۱۱ آبان ۱۳۹۶)

نام محصول

نام استاد

قیمت (به هزارتومان)

تعداد حلقه DVD

جزوه یا کتاب

آموزش و روش تست‌زنی  فصل اول هندسه۱

مهندس امیر مسعودی

۵۰

۳

دارد

دنباله و استلزام

مهندس امیر مسعودی

۸۰

۸

ندارد

حد جامع

مهندس امیر مسعودی

۱۰۵

۷

دارد

مجانب و نگاهی به رسم نمودار

مهندس امیر مسعودی

۳۰

۳

ندارد

آنالیز ترکیبی

مهندس امیر مسعودی

۴۵

۲

دارد

احتمال

مهندس امیر مسعودی

۹۰

۷

دارد

پیوستگی

مهندس امیر مسعودی

۲۰

۲

ندارد

نظریه معادلات و سهمی

مهندس امیر مسعودی

۹۵

۶

ندارد

نامعادلات جبری,قدرمطلق و ترکیبی

مهندس امیر مسعودی

۴۰

۲

ندارد

مشتق ۱

مهندس امیر مسعودی

۱۴۰

۱۴

دارد

مشتق ۲

مهندس امیر مسعودی

۵۰

۵

دارد

مشتق ۳

مهندس امیر مسعودی

۱۲۰

۸

ندارد

انتگرال,سری,رسم نمودار و روابط مثلثاتی

مهندس امیر مسعودی

۱۲۰

۱۲

دارد

توابع نمایی و لگاریتم

مهندس امیر مسعودی

۳۰

۳

ندارد

مثلثات

مهندس امیر مسعودی

۱۲۰

۸

ندارد

روش تست‌زنی مثلثات

مهندس امیر مسعودی

۶۰

۴

ندارد

تابع جامع

مهندس امیر مسعودی

۱۰۰

۱۰

دارد

قدرمطلق و جزء صحیح

مهندس امیر مسعودی

۴۵

۳

ندارد

ماتریس

مهندس امیر مسعودی

۵۰

۲

ندارد

هندسه مختصاتی

مهندس امیر مسعودی

۳۰

۲

ندارد

تصاعد حسابی

مهندس امیر مسعودی

۴۵

۳

ندارد

تصاعد هندسی

مهندس امیر مسعودی

۴۵

۳

ندارد

آمار

مهندس امیر مسعودی

۴۵

۳

دارد

جمعبندی بسته ۱

مهندس امیر مسعودی

۱۲۰

۶

دارد

جمعبندی بسته ۲

مهندس امیر مسعودی

۱۲۰

۶

دارد

جمعبندی بسته ۳

مهندس امیر مسعودی

۱۶۵

۹

دارد

جمعبندی بسته ۴

مهندس امیر مسعودی

۱۱۰

۵

دارد

جمعبندی بسته ۵

مهندس امیر مسعودی

۹۰

۴

دارد

جمعبندی کامل ریاضی شامل تصاعدحسابی و تصاعدهندسی و آمار و جمعبندی بسته ۱،۲،۳،۴،۵

مهندس امیر مسعودی

۷۴۰

۳۹

دارد

دایره المعارف دیفرانسیل،ریاضیات پایه،آمار و مدلسازی کنکور ۹۴

مهندس امیر مسعودی

۶۰

۳

ندارد

جمعبندی ۲روزه

مهندس امیر مسعودی

۱۵۰

۱۰

ندارد

نظریه اعداد

محمود اکبری

۵۰

۴

ندارد

ترکیبیات

محمود اکبری

۴۰

۴

ندارد

مثلثات ویژه رشته ریاضی

محمود اکبری

۱۰۰

۱۰

ندارد

هندسه ۱

گرشاسبی

۷۵

۱۵

ندارد

هندسه ۱ فوق حرفه ای

دارا حبیبی

۹۰

۸

ندارد

روشهای تستزنی هندسه ۱

دارا حبیبی

۵۰

۵

ندارد

هندسه ۲ فوق حرفه ای

دارا حبیبی

۸۰

۸

ندارد

روشهای تستزنی هندسه ۲

دارا حبیبی

۵۰

۵

ندارد

ریاضیات گسسته گراف

دارا حبیبی

۷۵

۵

ندارد

هندسه تحلیلی بردارها

دارا حبیبی

۶۰

۴

ندارد

هندسه تحلیلی خط و صفحه

دارا حبیبی

۹۰

۶

ندارد

جبر و احتمال

دارا حبیبی

۹۰

۹

ندارد

روش تست زنی هندسه پایه و تحلیلی،ریاضیات گسسته

دارا حبیبی

۹۰

۶

ندارد

 

 

توضیحات:

جمعبندی بسته ۱: معادلات،نامعادلات،تابع،قدرمطلق و جزء صحیح،مثلثات و بخشپذیری

جمعبندی بسته ۲: حد،مجانب،پیوستگی و دنباله

جمعبندی بسته ۳: مشتق،کاربرد مشتق و انتگرال

جمعبندی بسته ۴: آمار،آنالیز،احتمال،تصاعد حسابی و هندسی و لگاریتم

جمعبندی بسته ۵: هندسه۱،هندسه مختصاتی،مقاطع مخروطی، ماتریس و دستگاه معادلات

شماره تماس جهت تهیه محصولات با تخفیفات و هدایای ویژه

09128479066

تماس