درس آسان است

کنکور آسان است

ادبیات

نمونه تصویر مجموعه

IMG 0083 ادبیات کنکور

لیست محصولات ادبیات ( بروزرسانی ۱۱ آبان ۱۳۹۶)

نام محصول

نام استاد

قیمت (به هزارتومان)

همایش قرابت معنایی استاد احمدی و آبان(جدید) استاد احمدی و آبان ۴۵

قرابت معنایی منفی

استاد احمدی

۲۰

قرابت معنایی مثبت دوم

استاد احمدی

۳۰

قرابت معنایی مثبت سوم

استاد احمدی

۳۰

قرابت معنایی مثبت پیش

استاد احمدی

۴۵

تاریخ ادبیات

استاد احمدی

۲۰

آرایه ادبی

استاد احمدی

۳۰

آرایه ادبی جامع

دکتر آبان و محبوبی

۶۰

آرایه ادبی دوم

استاد احمدی

۳۰

آرایه ادبی سوم

استاد احمدی

۳۰

املا و واژگان دوم

استاد احمدی

۴۰

املا و واژگان سوم

استاد احمدی

۱۰۰

زبان فارسی پیشرفته

استاد احمدی و دکترآبان

۵۰

روشهای تست زنی زبان فارسی

استاد احمدی و دکتر آبان

۱۵۰

روشهای تست زنی واژگان

استاد احمدی

۳۰

جزوه ادبیات

استاد احمدی

۷۵

جزوه زبان فارسی

استاد احمدی

۵۰

ادبیات دوم آموزشی

استاد احمدی و دکتر آبان

۶۰

ادبیات سوم آموزشی

دکتر آبان

۱۵۰

ادبیات چهارم آموزشی

محبوبی

۱۴۰

خلاقیت شعری

محبوبی

۵۰

جمعبندی ۲روزه ادبیات

استاد احمدی

۱۰۰

 

 

 

  شماره تماس جهت تهیه محصولات همراه با تخفیفات و هدایای ویژه

09128479066

تماس